Breed lyrics

I got soul, i got touch
Sometimes i maybe got way too much
I got nothing left to lose

I got soil, i got seed
I got 21'god damn days until i bleed
I've got nothing left to lose

Let the rain come down on me
Let the rain come down on
Let the rain come down on me
I need to breed, breed, breed, breed,
Breed, breed, breed

Logynon, femidom, microgynon

I'm in love, i'm insane
I'm a pheromone, hormone, mystery train
I've got nothing left to lose

Let the rain come down on me
Let the rain come down on
Let the rain come down on me
I need to breed, breed, breed, breed,
Breed, breed, breed

Logynon, femidom, microgynon